အမိျမန္မာျပည္၌ မဲအစုရွယ္ယာစနစ္ျဖင့္ အိမ္/တိုက္ခန္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ျခင္း အခြင့္အလမ္း

က်ေနာ္ေတာ္တို႔ NOBLE BUSINESS GROUP မွ လူတိုင္းလူတိုင္း ကိုယ္ပိုင္အိမ္ ကိုယ္ပိုင္တိုက္ခန္းမ်ားကို အခ်ိန္ကာလာတိုအတြင္းမွာ

ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လြယ္ကူရွင္းလင္းေသာ နည္းစနစ္တို႔ျဖင့္ အေကာင္းဆံုး ၀န္ေဆာင္မူမ်ားေပးေနပါၿပီ!

မိတ္ဆက္

မဲရွယ္ယာ၀င္ တစ္အုပ္စုလွ်င္  (၁၀)ဦးသတ္မွတ္ထားပါသည္။

ထည့္၀င္ရမည့္ ေငြေၾကးပမာဏမ်ားမွာေတာ့ တစ္လလွ်င္ ျမန္မာေငြ တစ္သိန္း , တစ္သိန္းခြဲ , ႏွစ္သိန္း,သံုးသိန္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။စုစုေပါင္း မဲထည္႔၀င္ရမည့္ကာလမွာ ၂ ႏွစ္ ခြဲ/ လေပါင္း (၃၀)ျဖစ္ပါသည္။ လေပါင္း ၃၀ ျပည့္သည့္ေနာက္ မဲရွယ္ယာ၀င္တိုင္း ကိုယ္ပိုင္အိမ္/ကိုယ္ပိုင္တိုက္ခန္းမ်ားကို ကိုယ္စီကိုယ္စီ ပိုင္ဆိုင္ၿပီးသား ျဖစ္ေစရမည္။လကုန္ၿပီး   သည့္ေနာက္ (၁)ရက္ (၂)ရက္ (၃)ရက္ တစ္ပတ္အတြင္း မိမိတို႔ထည့္၀င္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည္႔ ေငြေၾကးပမာဏႏွင့္ လစဥ္၀န္ေဆာင္ခ ရင္းဂစ္(၃၀)ကို ကုမၸဏီရံုးခန္းသို႔ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္၍ေသာ္လည္ေကာင္း ဘဏ္အေကာင့္မွတဆင့္ ထည့္၍ေသာ္လည္ေကာင္း ေပးပို႔ရပါမည္။ မဲထည့္၀င္သည့္အခ်ိန္ကာလ (၃)လျပည့္ၿပီးေနာက္ မဲရွယ္ယာ၀င္ ဆယ္ဦး၏ေရွ႔၌ တိက်မွန္ကန္ေသာ မဲႏွိပ္စနစ္ကို လုပ္ေပးမွာျဖစ္ၿပီး မဲေပါက္သူအား NOBLE BUSINESS GROUP မွ တန္ဖိုးႏွင့္ ညီမွ်ေသာ တိုက္ခန္း (သို႔)အိမ္တို႔ကို ယာယီအျဖစ္ေပးအပ္မွာျဖစ္ပါသည္။ စာခ်ဳပ္စာတန္းမ်ားကိုမူ NBG တာ၀န္ခံမ်ားမွNBG အမည္ျဖင့္ သိမ္းဆည့္ထားမွာျဖစ္ပါသည္။မဲေပါက္သူသည္ မိမိရရွိထားေသာ အိမ္/တိုက္ခန္းအား မိမိကိုယ္တိုင္ေနထိုင္ခြင့္ရွိၿပီး တစ္ဦးတစ္ေယါက္အား ငွါးရမ္းလိုခဲ့သည္ရွိေသာ္ NBG မွတာ၀န္ခံမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြေႏြးကာ ငွါးရမ္းႏိုင္ပါသည္။အိမ္ငွါးခ ကို မဲေပါက္သူမွ ၇၀% ခံစားခြင့္ရွိပါသည္။ မဲေပါက္သူအေနျဖင့္ NOBLE BUSINESS GROUP အား ေပါက္မဲ၏ ၁၀%ကို ေပးေဆာင္ရပါမည္။

မဲေပါက္သူသည္ တိုက္ခန္းႏွင့္ အိမ္တို႔ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႔ႏွင့္အနီးနာတ၀ိုက္မွာသာ ၀ယ္ယူရမွာျဖစ္ပါသည္။ မိမိႏွစ္သက္ေသာ ေနရာမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး NBG တာ၀န္ခံမ်ားႏွင့္ ညွိႏွိဳင္းတိုင္ပင္ကာ ၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

မဲထည့္၀င္မည့္သူတစ္ဦးအေနႏွင့္ ကုမၸဏီမွခ်ပ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမွသာလွ်င္ မဲ့ထည့္၀င္ခြင့္ျပဳမွာျဖစ္ပါသည္။

(အေသးစိတ္ဆက္လက္ သိရွိလိုပါက NOBLE BUSINESS GROUP ရံုးခန္းသို႔လာေရာက္ စံုစမ္းႏိုင္ပါေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။)

ရံုးခန္းလိပ္စာ – Lot 14, 4 Floor Plaza Warisan  shopping Mall , Klang Bus Stand ,Pasar Seni , 50000 jalan Tun H.S.Lee Kuala Lumpur Malaysia.

ကိုေနသန္းေဌး 012 2374188, 010 5485882, 03 2070 9866, Fax: 03 2070 9866

Email:nbggroupinfo@gmail.com , naythanhtay@gmail.com

website: http://www.noblebusiness.wordpress.com

Posted in Uncategorized | Leave a comment

NOBLE NETWORK BUSINESS GROUP.Vacancy Malaysia, Employment Services, Students Visa Service,professional Visa Service, General calling Visa Service, Work Permit service,

Email: naythanhtay@gmail.com. richardiqbal@yahoo.com
Ph : 012 2374188 , 010 5485882 . 03 80231866

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

မေလးရွားႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီ

  1. မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ေရာက္လာၿပီး အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေနသူမ်ား၊
  2. မိမိ၀ါသနာပါေသာ လုပ္ငန္းမ်ိဳးကိုသာ ေရြးခ်ယ္လုပ္ကိုင္ရန္ ဆႏၵရွိေနသူမ်ား၊
  3. ဖရီးေကာလင္းျဖင့္ လာေရာက္ၿပီး လက္တေလာ အလုပ္အကိုင္မရွိျဖစ္ေနသူမ်ား၊
  4. က်န္းမာေရးခ်ိဳ႔တဲ့မူေၾကာင့္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ိဳးကိုသာ လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ား၊
  5. လင္ႏွင့္မယား လုပ္ငန္းတစ္ေနရာတည္း၌ အတူတကြလုပ္ကိုင္လိုသူမ်ား၊
  6. မိတ္ေဆြတို႔ရရွိထားေသာ ဘြဲ႔မ်ားႏွင့္လိုက္ဖက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြတို႔ကြ်မ္းက်င္တတ္ေျမွာက္ထားေသာ ပညာရပ္အသီးသီးႏွင့္ လိုက္ဖက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ လူကိုယ္တိုင္   လာေရာက္၍ေသာ္  လည္ေကာင္း  ဖုန္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
  7. စာရြက္စာတန္းအေထာက္အထား မျပည္႔စံုသူမ်ားအေနျဖင့္ လူကိုင္တိုင္လာေရာက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။
  8. အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းျဖင့္ ၀န္ေဆာင္မူေပးေနေသာ မိတ္ေဆြမ်ားအေနျဖင့္လည္း ကြ်န္ေတာ္မ်ား NOBLE BUSINESS GROUP ႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

မိတ္ေဆြတို႔ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ကူညီေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ ထူးျခားေသာ    အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ NOBLE BUSINESS GROUP မွ အေကာင္းဆံုး ၀န္ေဆာင္မူေပးေနပါၿပီ၊

    ရံုးခ်ိန္ (နံနက္ ၁၀း၀၀ နာရီ မွ ညေန ၅း၀၀ နာရီ) ပလာဇာ၀ါရီဆန္ ကုန္တိုက္ ကလန္း ဘတ္စ္ကားဂိတ္အနီး ပါစာစီနီး

ရံုးလိပ္စာ plaza Warisan ကုန္တိုက္  ၄ လႊာ အခန္း ၁၄ (Pasar Seni) kalang Rapid KL Bus Station.   Jalan Tun H.S.Lee 50000 Kuala Lumpur Malaysia 

ကိုေနသန္းေဌး 010 5485882 ရံုးဖုန္း 03 80231866

Email:naythanhtay@gmail.comPosted in Uncategorized | Leave a comment

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Posted in Uncategorized | 1 Comment